۱۶ مهر ۱۳۸۸

امروز از آن خستگی ها دارم که دلم لک زده بود برایش .

۱ نظر:

3 گفت...

منم امروز از اون حال و حوصله هایی پیدا کردم که دلم واقعا براش لک زده بود
می خونمت
چقدر خوب می نویسی