۱۷ فروردین ۱۳۸۹

اندر استفاده از واژگان در معانی متضاد /

به پسرهای فامیل که نگاه می کنم ، می بینم همه اشان برای خودشان  یک خری شده اند !
فقط برادر من است که معتاد شده !

هیچ نظری موجود نیست:

نوروزی دیگر

نزدیک عید شد آمدم گردو خاکی بگیرم. یادش به خیر، چه روزگاری بود دوران وبلاگ و وبلاگ بازی. چقدر ارتباط هنرمندانه و دو سویه بود. چقدر وبلاگ...