۱ اردیبهشت ۱۳۸۹

دلمشغولی یک گربه

"
گربه ی ما سه قلو زایید می دانم خیلی هایتان الان حسرت می خورید اما اگر گربه بودید چیزی به شما نمی ماسید . او هم الان دارد با خودش می گوید : آدمها با یک بچه ؛ یک میلیون تومان کاسبند ! منِ ِ گربه ، با این سه تا چه خاکی تو سرم بریزم .
"