۱ اردیبهشت ۱۳۸۹

دلمشغولی یک گربه

"
گربه ی ما سه قلو زایید می دانم خیلی هایتان الان حسرت می خورید اما اگر گربه بودید چیزی به شما نمی ماسید . او هم الان دارد با خودش می گوید : آدمها با یک بچه ؛ یک میلیون تومان کاسبند ! منِ ِ گربه ، با این سه تا چه خاکی تو سرم بریزم .
"

نوروزی دیگر

نزدیک عید شد آمدم گردو خاکی بگیرم. یادش به خیر، چه روزگاری بود دوران وبلاگ و وبلاگ بازی. چقدر ارتباط هنرمندانه و دو سویه بود. چقدر وبلاگ...